انتفادات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگي :
موضوع                :
پست الکترونیک    :
نوع موضوع          : شکایت انتقاد پیشنهاد تشکر و قدردانی
متن                    :

درباره شرکت صنایع نورساخت اترک(هلدینگ انرژی)

نظرات و پیشنهادات

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.