درخواست خرید سهام

درخواست خرید سهام

نام و نام خانوادگی *
کدملی *
شماره شناسایی
نام پدر *
محل صدور *
تعداد سهام درخواستی *
قیمت پیشنهادی هر سهم *
تلفن همراه *

نکته:جهت خرید سهام فرم زیر را تکمیلی کنید و برای اطلاع از آخرین قیمت هر سهم با دفتر سهام 38645245-051تماس حاصل نمائید.
فرم خرید سهام