تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1393/12/29

جهت مشاهده فایل صفحه 1 بر روی این لینک کلیک  و  صفحه 2 بر روی این لینک کلیک نمایید.
 
 
 

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.