دکتر عباس علی آبادی

مشخصات نام : دکتر عباس                نام خانوادگی : علی آبادی
سمت : مشاور افتخاری شرکت تامین آتیه               
              

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.