صورت سود و زیان منتهی به 29 اسفند 1396

مهندس محمود صدرا

مشخصات نام : مهندس محمود                نام خانوادگی : صدرا
سمت : عضوهیئت مدیره               
              

سوابق تحصیلی کارشناسی مهندسی ایمنی
سوابق مدیریتی
ردیف سمت سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1کارشناس و کارشناس ارشد ایمنی در شرکت برق منطقه ای خراسان و شرکت توزیع برق خراسان رضویشهرستان مشهد1385
2عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسانشهرستان مشهد13851391
3مشاور شرکت تامین آتیه و مدیرعامل شرکت بنیان انرژِی بینالودشهرستان مشهد1391تا کنون

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.