صورت سود و زیان منتهی به 29 اسفند 1396

مهندس محسن حکاک صادقی

مشخصات نام : مهندس محسن                نام خانوادگی : حکاک صادقی
سمت : عضوهیئت مدیره               
              

سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سوابق مدیریتی
ردیف سمت سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1شاغل در صنعت برق خراسان (کارشناس، مدیر، معاون شرکت نیروگاه توس-شرکت برق منطقه ای خراسان و شرکت توزیع برق مشهد)شهرستان مشهد13721389
2رئیس و عضو هیأت مدیره تعاونی مصرف کارکنان صنعت برق خراسانشهرستان مشهد13791385
3عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان صنعت برق خراسانشهرستان مشهد13841393
4عضو هیأت مدیره شرکت بهینه سازان توسشهرستان مشهد1389تا کنون
5مدیر عامل شرکت تأمین آتیه کارکنان صنعت برق خراسانشهرستان مشهدخرداد1391تا کنون

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.