صورت سود و زیان منتهی به 29 اسفند 1396

سید حسن رهنمایی راه‌چمندی

مشخصات نام : سید حسن                نام خانوادگی : رهنمایی راه‌چمندی
سمت : عضوهیئت مدیره               
              

سوابق تحصیلی کارشناسی مهندسی نباتات کشاورزي و مدیریت بازرگانی
سوابق مدیریتی
ردیف سمت سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1عضو هیئت مدیره و مدیر عاملکشت و صنعت فلاحت13741376
2نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملکشت و صنعت بنی الحسین13761377
3بخشدارقصر قند13771379
4فرماندار نیک شهر و عضو هیئت مدیرهکشت و صنعت گوهر کوه13791381
5فرماندار خاش و مشاور اقتصادي رئیس سازمان زندان هاي کشور13811383
6فرماندارایرانشهر13831385
7مدیریت بازرگانیشرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق13851389
8مدیر عاملشرکت بازرگانی پویا اتحاد شرق13891395
9رئیس هیات مدیرهشرکت بازرگانی آتیه سناباد

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.